Postgraduál

Kdy:

Zatím jsme otevřeli tři běhy postgraduálního výcviku. Čtvrtý zahájíme v roce 2024. Přihlášky přijímáme průběžně do 31.12. 2023.

Pro koho:

Vítáni jsou jak kolegové vzdělaní v gestalt terapii, tak i kolegové vzdělaní v jiných standardních terapeutických směrech / modalitách. Podmínkou účasti v našem programu tedy není předchozí vzdělání v gestalt terapii, nýbrž motivace zevrubně poznat její filozofii, metodologii a potenciál. Různou odbornou průpravu považujeme za výzvu a výhodu. Hlavní podmínkou účasti je pro nás aspoň pětiletá terapeutická praxe.

Pojetí:

Předpokládáme, že procesní, resp. sebezkušenostní průpravu už psychoterapeuti získali v dostatečné míře ve svém primárním výcviku. Samozřejmě – vzhledem k povaze Gestaltu budou frekventanti využívat vlastní prožívání a uvědomování. Naší prioritou však je profesní podpora.

Obsah:

Respektujeme požadavky na kontinuální vzdělávání, které zformulovala Evropská asociace pro gestalt terapii: standardy výcviků a kompetence gestalt terapeuta. Účastníky chceme podpořit, aby teorii gestalt terapie tvořivě využívali praxi. Proto je pro nás důležité společné bádání, kolegiální diskuse a tvůrčí práce s kazuistikami. Konkrétní náplň seminářů je výsledkem dohody s účastníky.

Tematická osa výcviku:

Filosofie a jazyk gestalt terapie
Současná gestalt terapie: inovace a trendy
Fenomenologicko-experimentální přístup
Gestalt a psychopatologie
Terapeutický vztah a terapeutická situace
Terapeutické aplikace gestalt terapie

Časový rozsah:

Program trvá dva roky a čítá celkem 160 výcvikových hodin. Začíná na podzim roku 2024. Program tvoří třídenní semináře po 20 hodinách. Každý výcvikový rok se konají celkem čtyři setkání, zpravidla dva v zimním a dva v letním semestru, a to vždy od čtvrtka do soboty: čtvrtek 10:00 – 13:00 a 14:30 – 19:00 (tj. 7,5 hod), pátek 9:00 – 13:00 a 14:30 – 19:00 (tj. 8,5 hod) a sobota 9:00 – 13:00 (tj. 4 hod).

Termíny I. ročníku IV. běhu:

12.9.-14.9.2024
14.11.-16.11.2024
9.1.-11.1.2025
10.4.-12.4.2025

Termíny II. ročníku IV. běhu:

18.9.-20.9.2025
20.11.-22.11.2025
12.2.- 14.2.2026
23.4.-25.4.2026

Metody:

Ve vzdělávacích blocích se frekventanti věnují teorii a metodologii gestalt terapie a své znalosti také zpevňují ve cvičeních. Semináře zahrnují také pravidelné individuální a skupinové reflexe, supervize, společné diskuse, sdílení tipů na odborné zdroje atd. Účastníkům průběžně poskytujeme (ve vnitřní sekci webových stránek) prezentace, články, odkazy apod.

Lektoři:

Výcvik koncipuje a odborně garantuje kmenový tým. Jednotlivé vzdělávací bloky jsou vedeny členy týmu. Podle potřeby jsou ke spolupráci přizváni externisté.

Počet členů:

Výcviková skupina má 25 členů. Kromě práce v celé skupině se často využívají i dvě menší skupiny a také nácvik ve trojicích (klient – terapeut – pozorovatel).

Místo:

Výcvik probíhá v Praze, v adekvátním vzdělávacím zařízení. Ubytování ani stravu nezajišťujeme.
V případě nutnosti jsme schopni výcvik realizovat i online.

Cena:

Platí se vždy za jeden výcvikový rok, resp. za blok čtyř seminářů po třech dnech. Nabízíme možnost splátkového kalendáře. Cena je 25000,- Kč. Cena je kalkulována ve finančních podmínkách roku 2023, může se změnit v závislosti na meziroční inflaci.

Formality:

Vztah frekventanta a poskytovatele upravuje smlouva, již podepisujeme na prvním setkání. Zahrnuje standardní položky, kromě pravidel uvedených výše také etické zásady včetně ochrany osobních údajů. Na závěr dostanou absolventi diplom. Mohou jej využít pro doplnění vzdělávání vyžadovaného zaměstnavateli, odbornými pracovišti, národními či mezinárodními asociacemi.

Přihlášky a vstupní rozhovor:

Na účasti ve výcviku se s adepty chceme domlouvat. Společně s nimi chceme zvážit, nakolik může program naplnit jejich vzdělávací potřeby. A také chceme slyšet jejich otázky a podněty k programu. První krok představuje vyplnění formuláře zde, přímo na webových stránkách. Druhým krokem je pak rozhovor s členem kmenového týmu. Přijímací řízení probíhá průběžně, do naplnění výcviku.